21
   Wednesday
   22 / 7
   Thursday
   22 / 8
   Friday
   24 / 18